Kategorie

Znajdź nas na:

apteka bajkowa na allegro

Reklamacje

Poniższy fragment stanowi integralną część Regulaminu sklepu.

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W razie ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej, podstawą prawną rozpatrzenia reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 2. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną:
  1. wada fizyczna to niezgodność produktu z umową, dochodzi do niej w szczególności gdy rzecz:
   - nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć;
   - nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę;
   - nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę;
   - została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.
  2. wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Klienta towar:
   - jest własnością osoby trzeciej;
   - jest obciążony prawem osoby trzeciej;
   - cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 3. W sytuacji wystąpienia wady tworu Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Wybór żądania zależy od preferencji Klienta.
 4. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 5. Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 6. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 (dwóch) lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.
 7. Reklamacje należy zgłosić sprzedawcy w dowolnej formie (np. elektronicznej na adres e-mail: aptekabajkowa@onet.pl lub wysłać listem na adres: Apteka Bajkowa ul. Sikorskiego 33A, 05-091 Ząbki). W reklamacji należy określić wadę oraz wskazać swoje żądanie w ramach rękojmi. Wzór reklamacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Reklamowane towar należy odesłać na adres: Apteka Bajkowa ul. Sikorskiego 33A, 05-091 Ząbki.
 8. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny towaru, to sprzedawca obowiązany jest rozpatrzyć reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 9. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego towaru, podlegają zwrotowi przez sprzedawcę.


Załączniki:

Załącznik nr 1: plik PDF (pobierz), plik DOC (pobierz)