Kategorie

Znajdź nas na:

apteka bajkowa na allegro

Odstąpienie od umowy

Poniższy fragment stanowi integralną część Regulaminu sklepu.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie sprzedawcy w formie elektronicznej na adres e-mail: aptekabajkowa@onet.pl lub formie tradycyjnej listem na adres: Apteka Bajkowa ul. Sikorskiego 33A, 05-091 Ząbki, oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
  4. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
  6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta.
  7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki oraz wyraził zgodę za zwrot środków w taki sposób.
  8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.


Załączniki:

Załącznik nr 2: plik PDF (pobierz), plik DOC (pobierz)